පුවත් සහ සිදුවීම්

22
ජූලි2019

Recruitment of Graduates

10
මැයි2018

Elders' Day

ව්‍යාපෘති කළමනාකරණයට අදාළය ව්‍යාපෘති වාර්තතාවක්  සකස් කරන ආකාරය හා ශක්‍යතා අධ්‍යනය පිළිබඳ සංවර්ධන නිලධාරීන් දැනුවත් කිිිිිිිරීමේ ඒක් දින වැඩසටහන

2019.12.26 වන දින ‌පෙ.ව 9.00 සිට ප.ව 4.00 දක්වා ‌චෝගම්ශාලාවේදී පැවැත්වේ.

මූලික විමර්ශනයක් පවත්වන ආකාරය පිළිබඳ සහකාර ප්‍රාදේශිය ‌ලේකම්වරුන්,පරිපාලන නිලධාරීන් සහ කළමනාකරණ සහකාර ‌සේවයේ නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම.

දිනය - 2019.12.24 වන දින ‌

පෙ.ව 9.00 සිට 4.15 ,

චෝගම් ශාලාව (පළමු මහල)

 

දේශක - චතුර උමගිලිය මහතා,නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (වනජීවී සංරක්ෂණ ‌දෙපාර්ත්තමේන්තුව)

නුුුුුවරඒළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශිය ‌‌ලේකම් කාර්යාලවල ‌‌‌‌සේවයේ නියුක්ත රියදුරන් සඳහා බල පවත්වන නීති සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් 2019.12.18 වන දින බදාදා ‌පෙ.ව 9.00 සිට ප.ව 4.00 දක්වා දිස්ත්‍රික් ‌ලේකම් කාර්යාලයේ ‌චෝගම් ශාලාවේදී පැවැත් ‌වේ.