පුවත් සහ සිදුවීම්

22
ජූලි2019

Recruitment of Graduates

10
මැයි2018

Elders' Day

නුුුුුවරඒළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශිය ‌‌ලේකම් කාර්යාලවල ‌‌‌‌සේවයේ නියුක්ත රියදුරන් සඳහා බල පවත්වන නීති සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් 2019.12.18 වන දින බදාදා ‌පෙ.ව 9.00 සිට ප.ව 4.00 දක්වා දිස්ත්‍රික් ‌ලේකම් කාර්යාලයේ ‌චෝගම් ශාලාවේදී පැවැත් ‌වේ.