පුවත් සහ සිදුවීම්

22
ජූලි2019

Recruitment of Graduates

10
මැයි2018

Elders' Day

මූලික විමර්ශනයක් පවත්වන ආකාරය පිළිබඳ සහකාර ප්‍රාදේශිය ‌ලේකම්වරුන්,පරිපාලන නිලධාරීන් සහ කළමනාකරණ සහකාර ‌සේවයේ නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම.

දිනය - 2019.12.24 වන දින ‌

පෙ.ව 9.00 සිට 4.15 ,

චෝගම් ශාලාව (පළමු මහල)

 

දේශක - චතුර උමගිලිය මහතා,නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (වනජීවී සංරක්ෂණ ‌දෙපාර්ත්තමේන්තුව)