පුවත් සහ සිදුවීම්

22
ජූලි2019

Recruitment of Graduates

10
මැයි2018

Elders' Day

ව්‍යාපෘති කළමනාකරණයට අදාළය ව්‍යාපෘති වාර්තතාවක්  සකස් කරන ආකාරය හා ශක්‍යතා අධ්‍යනය පිළිබඳ සංවර්ධන නිලධාරීන් දැනුවත් කිිිිිිිරීමේ ඒක් දින වැඩසටහන

2019.12.26 වන දින ‌පෙ.ව 9.00 සිට ප.ව 4.00 දක්වා ‌චෝගම්ශාලාවේදී පැවැත්වේ.