පුවත් සහ සිදුවීම්

22
ජූලි2019

Recruitment of Graduates

10
මැයි2018

Elders' Day

GA Sir

එම්.බී.ආර්. පුෂ්පකුමාර මහතා

දිස්ත්‍රික් ලේකම්

රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තීන් ක්‍රියාවට නැංවීමට අදාල සියලු කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරමින් දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන හා පරිපාලන කටයුතු මෙහෙයවීම තුලින් ජනතා සුභසාධනයඉහළ නැංවීම.


b dumy

පී.ඒ. සරත්චන්ද්‍ර මහතා
අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්

දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාගේ අනුකූලතාවය මත දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන කටයුතු අධීක්ෂණය කරමින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හා අනෙකුත් සම්බන්ධිත ආයතනයන්හී ක්‍රියාවලීන්ට අවශ්‍ය මගපෙන්වීම ලබා දීම තුළින් දිස්ත්‍රික් පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීම.


g dumy

එස්.පී. ළිඳකුඹුර මෙනවිය
සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්

දිස්ත්‍රික් ලේකම් හා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්ගේ මගපෙන්වීම මත දිස්ත්‍රික්කයේ පරිපාලන ක්‍රියාකාරකම් උදෙසා අභ්‍යන්තර පරිපාලන කටයුතුද ප්‍රශස්ත ලෙස ඉටුකිරීම.


g dumy new

කේ.ජී.ඩී. මැණිකේ  මහත්මිය
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන, සුභසාධන, හදිසි ආපදා පරිපාලනමය කටයුතු ප්‍රශස්ත මට්ටමක පවත්වාගෙන යාම සඳහා මූල්‍ය කළමනාකරණය කිරීම සහ මූල්‍යමය වාර්තා තුළින් ජනතාවට සියළු මූල්‍යමය වගකීම් ඉටු කිරීම.


b dumy

චින්තක හෙට්ටිආරච්චි මහතා
අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තීන්වලට අනුකූලව රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණයේ ඵලදායීතාව සහ කාර්යක්ෂමතාව ප්‍රශස්ත මට්ටමක පවත්වා ගැනීම සඳහා දිස්ත්‍රික්කයේ පරිපාලනමය හා සංවර්ධන කටයුතු ඉටු කිරීමට අවශ්‍ය මූල්‍ය වගකීම ඉටු කිරීම තුළින් මහජනතාවට උපරිම සේවයක් සපයාදීමේ යුතුකම හා වගකීම ඉටු කිරීම.


b dumy

 එම්.ඒ.කේ.බී. තෙන්නකෝන් මහතා
කෘෂිකාර්මික අධ්‍යක්ෂ


g dumy

එස්.ඒ.පී.කේ.සුරවීර මහත්මිය
පරිපාලන නිලධාරි


g dumy new

ඩී.කේ.ජී.ආර්.ඩී. ජයසේන මහත්මිය
ගණකාධිකාරි


b dumy

ඒ.කේ.බී.පුස්සලමංකඩ මහතා
ඉංජිනේරු


b dumy

එච්.එම්.එන්. බණ්ඩාර මහතා

සහකාර අධ්‍යක්ෂ - ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය


b dumy

කේ.බී.විජේවර්ධන මහතා
දිස්ත්‍රික් සංඛ්‍යාලේඛනඥ


b dumy

මාධ්‍ය නිලධාරි


b dumy

එම්.අයි.විතාන මහතා
සහකාර පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලක


b dumy

කේ.එල්.එම්.සී.කුලරත්න මහතා
දිස්ත්‍රික් සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ 


b dumy

දිස්ත්‍රික් ආපදා කලමනාකරණ නිලධාරී